Wat is The Fraternity Friendship Study?

Sinds 2013 verricht een universitair consortium van onderzoekers van de universiteiten van de  Leiden, Helsinki en Oxford onderzoek naar de sociale ontwikkeling van studenten. Het onderzoek staat bekend als de Fraternity Friendship Study en wordt uitgevoerd via periodieke enquêtes en enkele gerichte experimenten. Het doel is het in kaart brengen van het ontstaan van vriendschappen en sociale netwerken, en in het bijzonder van factoren die een rol spelen bij het vormen van een vriendschapsband. Ook worden de effecten van sociale relaties op gezondheid en welbevinden onderzocht. Het onderzoek geschiedt geheel anoniem en onder strikte voorwaarden gesteld door de ethische commissies van de universiteiten van Oxford en Helsinki. 

Retrospectief onderzoek 2017-2018

Momenteel wordt gewerkt aan de analyse van data uit de eerste projectfase. Daarnaast staat er nieuwe dataverzameling gepland onder reünisten, waarmee verschillende hypothesen kunnen worden getoetst via een schijnbare-tijdonderzoek. De planning is om de eerste surveys gedurende de zomermaanden van 2017 te versturen.

Koplopers-onderzoek

Sinds 2013 heeft in totaal zo’n 60% van de lichting Koplopers op vrijwillige basis meegewerkt aan het onderzoek door middel van het invullen van geanonimiseerde online surveys en/of de deelname aan experimenten. Voorlopige resultaten zijn op verschillende lezingen en congressen gepresenteerd en met veel interesse ontvangen. Ook is er een wetenschappelijke publicatie verschenen op basis van experimenten waarbij leden verenigingsliederen zingen (zie Pearce et al. onder het kopje publicaties).

De veelbelovende surveydata wordt op dit moment geanalyseerd en twee grotere wetenschappelijke publicaties zijn in voorbereiding, waarvan wordt verwacht dat deze in het najaar van 2016 voor review naar internationale tijdschriften worden verstuurd.

DSC_0616

FFS Symposium

ffs sypmopsium

Met de data uit dit onderzoek zijn al enige wetenschappelijke artikelen geschreven en is in 2014 in leiden een symposium georganiseerd in de Hooglandse kerk voor studenten en onderzoekers, met lezingen van onder meer de wereldberoemde evolutionair psycholoog Prof. Robin Dunbar, bekend van Dunbar’s number: het idee dat ieder mens gemiddeld 150 actieve sociale relaties heeft.

Het Fraternity Friendschip Symposium werd mede mogelijk gemaakt door